.Chalet Pierco Algemene voorwaarden

Op het domein

 • De gemeenschappelijke delen als de wegen moeten altijd vrij zijn. 
 • Autorijden wordt alleen toegelaten vanaf de ingang van het domein tot aan de ingang van de vakantiewoning met naleving van de verkeersregels. 
 • De maximum toegelaten snelheid voor alle voertuigen is 15 km/h.
 • Het gebruik van muziekinstrumenten of installaties en alle door een motor aangedreven apparaten slechts toegelaten tussen 08 u 00 en 22 u 00.
 • Het is strikt verboden tenten of caravans te stellen waar dan ook in het domein. 
 • Het is strikt verboden te parkeren op de domeinwegen behalve voor het laden en lossen.
 • Hou rekening met anderen en respecteer de nachtrust. 
 • Het huisvuil dient gedumpt te worden in de container aan de ingang van het domein. (lichting van de containers elke vrijdag)

In de Chalet

 • De chalet wordt verhuurd als vakantieverblijf voor max.6 personen (inclusief kinderen). 
 • Het is niet toegelaten de vakantiewoning te bezetten met meer dan het max. vermelde aantal gasten. 
 • De huurder is verplicht de gehuurde vakantiewoning naar behoren te gebruiken en netjes, opgeruimd achter te laten. 
 • Voor het vertrek: 
  • dient de afwasmachine leeggemaakt te zijn 
  • dienen het sanitair en de keukentoestellen altijd proper achtergelaten te worden
  • zijn de elektrische verwarmingen afgezet
  • is de houtkachel gedoofd 
  • zijn alle gebruikte toestellen netjes
  • zorgt u er ook voor dat alle lichten UIT zijn
  • bij het verlaten van de woning dient de Huurder er eveneens voor te zorgen dat de vuilnisbakken zijn leeggemaakt en gereinigd
  • Het huisvuil dient gezet te worden in de container aan de ingang van het domein; In geval deze verplichtingen niet zijn nageleefd zullen hiervoor extra kosten (€ 50,00) uit uw waarborg afgetrokken worden. 
  • De éénmalige opkuis is verplicht en komt neer op 65 euro, deze zal ter plaatste worden verrekend.
  • Het verbruik van elektriciteit zal ook ter plaatste worden verrekend.

Waarborgsom

Ten titel van waarborg en als borgstelling voor de schade die veroorzaakt kan worden aan het gehuurde goed dan wel aan de voorwerpen die deel uitmaken van het gehuurde goed, zal de huurder voorafgaandelijk, of uiterlijk op het ogenblik van intrek in het gehuurde pand, de som van (€ 300,00) drie honderd euro EUR betalen.

Deze som, dewelke geen intresten zal opbrengen, zal terugbetaald worden aan de huurder van zodra deze kan bewijzen dat:

 • het geheel van betalingen die door hem verricht moeten worden integraal voldaan werd;
 • geen enkel meubel, voorwerp, linnengoed verwijderd, beschadigd of bevuild werd of, zo dit wel het geval is, het opnieuw hersteld werd, dan wel door een identieke zaak vervangen werd; en dit in samenspraak met de verhuurder wiens aanvaarding terzake vereist is;
 • de gehuurde goederen geen enkele waardevermindering hebben ondergaan en in propere staat zijn achtergelaten (kasten, vuilnisbakken en koelkasten helemaal schoongemaakt, sanitaire ruimtes, elektronische huishoudapparatuur, vaatwasmachine, enz.). 
 • De huurder verbindt er zich nu reeds toe om het surplus te betalen indien blijkt dat de waarborg ontoereikend was. 

De aansprakelijkheid van de huurder

 • De huurder is verantwoordelijk voor elke schade die door zichzelf of de andere gasten veroorzaakt worden.
 • Het maximale aantal gasten is beperkt tot zes (6) personen. Als het aantal groter is, kan de toegang aan de huurder worden geweigerd.
 • Voor zijn vertrek dient de huurder elke schade aan de verhuurder te berekenen. 
 • In geval er bij ingebruikname bepaalde gebreken worden vastgesteld door de Huurder dient deze de Verhuurder hiervan onmiddellijk van op de hoogte te brengen, zoniet wordt de huurder aansprakelijk gesteld van elke schade als hij er de verhuurder niet op de hoogte over brengt. 
 • Er mag NIET GEROOKT worden. Gelieve ook geen peuken rond of in de woning of op het terras te gooien. 
 • De huurder moet ervoor zorgen dat de buren niet verstoord worden ( nachtlawaai, roken, lichten, …) en dat de rust wordt nageleefd. 
 • De huurder moet de verhuurder toestaan om alle herstellingen uit te voeren waarvan de hoogdringendheid en de noodzakelijkheid zullen blijken gedurende de huurperiode en dit zonder een schadeloosstelling of een vermindering van de huurprijs te kunnen eisen 
 • De huurder dient altijd de houttkachel af te zetten als hij de vakantiewoning verlaat. Dit geldt ook voor het Velux venster.
 • In alle omstandigheden dient de huurder de vakantiewoning te betrekken als een goede huisvader. Ondermeer worden de deuren dichtgesloten in geval van regen, wind. De vakantiewoning moet op slot zijn als de huurder die verlaat.
 • De huurder zorgt ervoor dat de binneninboedel niet naar buiten wordt gedragen. 
 • De BBQ moet na elk gebruik gereinigd worden